Algemene voorwaarden Dorenbos Architekten bna – Dorenbos Architekten

Algemene voorwaarden Dorenbos Architekten bna

Van toepassing is De Nieuwe Regeling (DNR) 2013, een standaardregeling van de BNA voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

Artikel 1 | Uitvoering opdracht

1
De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur

2
De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

3
De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het
vervullen van de opdracht door de architect.

4
Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

5
Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeengekomen, garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die
termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6).

Artikel 2 | Advieskosten

1
Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

 • A
  op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;
 • B
  door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;
 • C
  naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

2
De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

 • A
  na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde weten regelgeving;
 • B
  door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

3
De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.